skok na navigaci skok na obsah

Automodul.cz

Vložit soukromý inzerát
reklama

Zpracování osobních údajů

Tento dokument shrnuje, jaké osobní údaje o Vás budou zpracovány v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu prodejcům v rámci serveru Automodul.cz.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a za jakým účelem?
Za účelem zaslání dotazu prodejci o Vás budeme zpracovávat tyto osobní údaje: Vaše jméno, příjmení, Vaši e-mailovou adresu a telefon, které zadáte do příslušných políček, IP adresu, ze které jste zprávu zadali, informaci, na jaký inzerát jste reagovali, čas odeslání dotazu a text dotazu. Tyto údaje budeme zpracovávat za účelem odeslání dotazu prodejci, za účelem ochrany práv naší společnosti a třetích osob (prodejců) a za účelem zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě.

Jak budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?
Před odesláním zprávy je prováděna její automatická kontrola na spam a závadný obsah. Zprávy vč. jejich textu a času odeslání a IP adresy odesílatele jsou za tímto účelem logovány v našem systému po dobu v řádech týdnů. Podezřelé zprávy jsou následně zkontrolovány operátorem. Zprávy, které vyhodnotíme jako závadné, jsou bez dalšího mazány. Po uvolnění zprávy k odeslání je zpráva odeslána na e-mailovou adresu prodejce a následně je do rozhraní prodejce, kterému jste zprávu zaslali, v našem systému uložen částečně pseudonymizovaný údaj o zaslání zprávy a odesílateli , vč. specifikace inzerátu, na který jste reagovali, ovšem bez textu zprávy.

Právní základ zpracování.
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je poskytování služby informační společnosti Automodul.cz spočívající v zaslání dotazu a oprávněný zájem naší společnosti a příslušného prodejce, daný prevencí před obtěžujícími zprávami.

Komu budeme Vaše údaje předávat?
Váš dotaz včetně Vámi zadaných kontaktních údajů zašleme e-mailem prodejci . K Vašim osobním údajům, které si uložíme, mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů, (ii) provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh, (iii) naši právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři.

Jak dlouho budeme údaje o Vás zpracovávat?
Po odeslání zprávy prodejci text zprávy smažeme. Ostatní výše uvedené údaje uložené v administračním rozhraní prodejce budou ukládány po dobu trvání jeho účtu a po přiměřenou dobu po jeho zrušení.

Upozorňujeme, že služba zasílání zpráv je určena pouze pro kontakt prodejce za účelem dotazu na inzerovaný vůz a není určena k zasílání jiných, zejména soukromých zpráv. Pokud se chcete vyhnout výše uvedenému zpracování osobních údajů, doporučujeme kontaktovat prodejce jiným způsobem.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v našich interních počítačových systémech.

Vaše práva.
Upozorňujeme, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné. Služba není určena osobám mladším 13 let.

Poučení pro období do 24.5.2018 podle zákona č. 101/2000 Sb.:

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Vás informujeme o těchto Vašich zákonných právech:
Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

  1. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Poučení pro období od 25.5.2018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“):

Upozorňujeme, že máte právo u naší společnosti jakožto správce Vašich osobních údajů:

  1. požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší společnosti jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
  2. požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
  3. požadovat výmaz osobních dúajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.
  4. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,
  5. získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a
  6. máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

Dále Vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či máte právo požádat o soudní ochranu.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů, či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva či vyjádřit nesouhlas se zasíláním dalších newsletterů, nás můžete kontaktovat na podpora@automodul.cz.

 

technická podpora: podpora@automodul.cz
AutoModul.cz | obchod@automodul.cz